FAQ

Du finder dit bolignummer på den første side på din lejekontrakt. Bolignummeret består af fire tal, der er adskilt af en bindestreg. Det første tal i bolignummeret er altid et 1-tal. De tre øvrige tal i bolignummeret viser, hvilken afdeling, hvilken bolig og hvilken lejer, der er tale om.

Ja, i de fleste tilfælde. Reglerne er enkle med nogle få begrænsninger: Du skal som minimum have en 2-rumsbolig, før du må leje dele af boligen ud. Du må ikke fremleje mere end halvdelen af boligens beboelsesrum. Det samlede antal beboere i boligen må ikke overstige antallet af beboelsesrum, og den husleje, du opkræver for den samlede fremleje, må ikke overstige det, du selv betaler for boligen.

Det betyder, at hvis du har en 2-rumsbolig må du leje et værelse ud til en person. Har du en 3-rumsbolig må du leje et værelse ud til to personer. Har du en 4-rumsbolig må du leje to værelser ud til tre personer og så fremdeles.

Du kan læse mere om reglerne for delvis fremleje og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at leje dele af din bolig ud, her (linkklik her).

Du kan ikke på et senere tidspunkt overdrage din AAB-bolig til en fremlejetager.

Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrundet i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være fordi, du bliver forflyttet eller udstationeret jobmæssigt. Du skal kunne dokumentere, at der er tale om et midlertidigt forhold, og du skal altid søge om tilladelse senest 14 dage før, fremlejeaftalen træder i kraft.

Hvis du vil fremleje hele din bolig, skal du kontakte AAB’s udlejningsteam. Du finder kontaktoplysningerne her (link – klik her), og du kan læse mere om fremleje her (link – klik her).

Du må ikke udleje hele din bolig i forbindelse med for eksempel sommerferie. 

Du kan ikke på et senere tidspunkt overdrage din AAB-bolig til en fremlejetager.

Som lejer har du ret til at bytte bolig med en anden lejer. Bytteretten gælder både lejere i private udlejningsboliger og lejere i almene boliger og forudsætter, at du har boet i din bolig i mindst tre år.

Du kan kun bytte med andre lejere. Du kan således ikke bytte bolig, hvis der i bytningen indgår en ejerbolig eller en bolig i en privat andelsboligforening.

Du kan ikke bytte, hvis din bolig er en studie- eller ældrebolig.

Du skal selv finde den, du vil bytte din bolig med.

Du kan læse mere om reglerne og procedurerne for boligbytte her (linkklik her).

Medlemmer af din husstand og godkendte fremlejetagere må bo sammen med dig i din AAB-bolig. Du skal ikke søge om delvis fremleje til de medlemmer af din husstand, som indflytter i din bolig, men det er altid en god ide at kontakte AAB’s kundecenter og underrette dem om enhver indflytning i din bolig. På den måde undgås misforståelser om, hvem der må bo i boligen. Du finder kontaktoplysninger til AAB’s kundecenter her (linkklik her).

Du skal som juridisk lejer altid selv bo i din AAB-bolig. Hvis du fraflytter i utide, har Boligforeningen AAB ifølge loven ret til at ophæve dit lejemål. Dette er bestemt i Lov om leje af almene boliger, som du finder et link til her (linkklik her).

Du kan læse mere om dine pligter og rettigheder som beboer i AAB’s boliger her (linkklik her).

Det er kun den person, der står på lejekontrakten - det vi kalder den juridiske lejer - der kan få intern status på ventelisten. Dermed er det også kun den juridiske lejer, der får fortrin, når de søger en ny bolig i AAB. Som juridisk lejer opnår du automatisk intern status på ventelisten, når du har boet i den samme AAB-bolig i to sammenhængende år. Øvrige medlemmer af husstanden eller fremlejetagere kan ikke få intern status på ventelisten.

Du kan læse mere om reglerne for intern flytning her (link klik her).

Nej. I Boligforeningen AAB er det kun den person, der er blevet tildelt boligen, som kan stå på lejekontrakten, og det er derfor ikke muligt at få skrevet flere personer på lejekontrakten.

Det er kun i helt særlige tilfælde, du kan overdrage din bolig til en anden. Det gælder i følgende situationer:

Ved dødsfald kan AAB overføre boligen til den efterladte ægtefælle eller samlever.

Hvis den ægtefælle eller samlever, som står på lejekontrakten, får tildelt permanent plejehjemsplads kan AAB overdrage boligen til den anden.

Ved skilsmisse eller separation afgør Statsforvaltningen, hvem der skal beholde boligen. Hvis den part, som får tildelt boligen, ikke står på lejekontrakten, overdrages boligen til denne person.

Par, der efter mindst to år med fælles husstand flytter fra hinanden, kan aftale, hvem af parterne, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet.

Du kan læse mere om hvordan du søger om overdragelse i hvert af disse tilfælde her (linkklik her).

Når du flytter, skal du opsige din bolig skriftligt til os. Dette gælder også, hvis du skal flytte til en anden bolig i AAB.

Når du opsiger din bolig, har du tre måneders opsigelse til den 1. eller 15. i en måned. Hvis din opsigelse for eksempel skal gælde fra den 1. april, skal du opsige din bolig senest den 1. januar.

Opsigelsesvarslet er gældende fra den dato, opsigelsen modtages hos os. Vil du være helt sikker på, at vi modtager din opsigelse rettidigt, kan du sende den på mail til teamudlejning@aab.dk.

Opsigelsen skal altid have en gyldig underskrift, uanset hvordan du vælger at aflevere den. Hvis du er gift eller samlevende, skal opsigelsen også underskrives af din ægtefælle eller partner.

Du finder opsigelsesblanket og yderligere informationer om opsigelse her (linkklik her).

Når du har opsagt din bolig og skal flytte, skal der ske en række ting, som alle afhænger af datoen for din opsigelse:

Boligen genudlejes til en ny lejer fra den fraflytningsdato, som fastsættes efter din opsigelse

Der skal foretages et fraflytningssyn

Boligen skal istandsættes

Du modtager et overslag over udgifter til istandsættelse

Du modtager en flytteafregning

Du kan på AAB´s hjemmeside punkt for punkt se, hvad de forskellige aktiviteter ved din fraflytning indebærer - herunder hvad du som lejer er forpligtet og har ret til i forbindelse med din fraflytning: (link – klik her).

Som beboer har du lov til at ændre på antallet af rum i din bolig, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge. Ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning, hvis de er godkendt af AAB.

Du skal søge om godkendelse ved at udfylde en blanket. Du skal i dette tilfælde vedlægge en plantegning, der viser den ændring, du gerne vil lave. Vedlæg kommunens godkendelse, hvis der er tale om en bærende væg. Ansøgningen skal afleveres til din afdelingsbestyrelse, som behandler ansøgningen og sender den til AAB's administration.

Erfaringsmæssigt ved vi, at der kan være lang sagsbehandlingstid hos kommunerne, så du bør være forberedt på ventetid i forbindelse med opsætning eller nedtagning af bærende skillevægge.

Du kan læse mere om opsætning og nedtagning af skillevægge og finde blanketten til ansøgning her (linkklik her).

Du har mulighed for at lave en række ændringer og forbedringer i din bolig og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Dette kaldes råderet.

Råderetten gælder indretning i køkken, bad, entré og værelser, men kan også bruges til at gennemføre forbedringer og forandringer uden for selve boligen.

Inden du kan gå i gang med at lave ændringer eller forbedringer i din bolig i henhold til råderetten, skal arbejdet godkendes af AAB. Der er et loft for det beløb, du kan få godtgørelse for. Beløbet reguleres hvert år. 

Alle ændringer skal godkendes af Boligforeningen AAB, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, før du påbegynder arbejdet. Du kan læse mere om råderet her (link - klik her).

Tak fordi du har vist din interesse.

Vi er i gang med at forfatte en tekst, der kan besvare dette spørgsmål. Vi opdaterer løbende, og håber inden længe at kunne give et svar. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til Boligforeningen AAB på email: aab@aab.dk.

Hvis du mener, at der er fejl i dit varme- eller vandregnskab, kan du sende en skriftlig klage til AAB’s administration på varmeklage@aab.dk.

Du skal oplyse dit bolignummer og skrive, hvad du er utilfreds med. Du kan finde dit bolignummer på din lejekontrakt.

Når du sender klagen, skal du huske at vedlægge en kopi af den varmeopgørelse eller vandregning, det drejer sig om. Du skal ikke sende klagen til din afdelingsbestyrelse eller til målerfirmaet, da den skal behandles i administrationen.

Du kan læse mere om varme og vandregnskaber her (linkklik her).

Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, som afdelingen har vedtaget. Det gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed eller er på besøg hos én, som bor i afdelingen. Hvis du ønsker at klage over brud på husordenen, skal du kontakte din bestyrelse.

Du kan læse mere om proceduren for klager her (linkklik her).

Du kan finde kontaktoplysninger og træffetider til bestyrelserne i alle AAB’s afdelinger her (link – klik her).

Nogle af AAB’s afdelinger administreres af AAB’s Ejendomsservice og fraflytning. Du kan se en liste over disse afdelinger og finde kontaktinformation til Ejendomsservice og fraflytning her (link – klik her).

Du skal kun kontakte Ejendomsservice og fraflytning, hvis din afdeling står på listen.

Hvis der er tegn på skimmelsvamp i din bolig, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din bestyrelse eller en ejendomsfunktionær i din afdeling. Du kan finde kontaktoplysninger og træffetider til bestyrelserne i alle AAB’s afdelinger her (linkklik her).

Hvis du bor i en parlamentarisk afdeling, skal du i stedet kontakte Ejendomsservice og fraflytning. Du kan se en liste over disse afdelinger og finde kontaktinformation til Ejendomsservice og fraflytning her (linkklik her).

Du skal kun kontakte Ejendomsservice og fraflytning, hvis din afdeling står på listen.

Du kan læse mere om skimmelsvamp og forebyggelse her i denne artikel fra Samvirke (linkklik her).

Hvis der er tegn på skadedyr i din bolig, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din bestyrelse eller en ejendomsfunktionær i din afdeling, som vil vejlede dig i hvordan, du skal forholde dig i det konkrete tilfælde.

Du kan finde kontaktoplysninger og træffetider til bestyrelserne i alle AAB’s afdelinger her (linkklik her).

Hvis du bor i en parlamentarisk afdeling, skal du i stedet kontakte Ejendomsservice og fraflytning. Du kan se en liste over disse afdelinger og finde kontaktinformation til Ejendomsservice og fraflytning her (link klik her).

Du skal kun kontakte Ejendomsservice og fraflytning, hvis din afdeling står på listen.

Alle, der ønsker at søge bolig i AAB skal have et aktivt ventelistenummer. Det gælder også selvom du har boet i AAB i mange år - måske hele dit liv. Du kommer altså ikke automatisk til at stå på ventelisten, når du flytter ind i en AAB-bolig, og du skal - ligesom alle andre ansøgere - betale det årlige ajourføringsgebyr for at beholde dit medlemskab, imens du bor i en af vores boliger.

Du kan læse mere om ventelister og hvordan du kommer på dem her (linkklik her).

Hjemfaldspligt er en særlig bestemmelse, -en klausul - som nogle kommuner, herunder Københavns Kommune, har tinglyst på grunde og ejendomme, som de har solgt.

Hjemfaldspligt betyder, at kommunen på et nærmere bestemt senere tidspunkt kan kræve at købe grunden - og i nogle tilfælde også ejendommen - tilbage for samme pris, som kommunen i sin tid har solgt grunden og eventuelt ejendommen for. Hjemfaldspligt omtales derfor nogle steder som tilbagekøbsklausul.

En række boligafdelinger i AAB har købt sig fri af denne hjemfaldspligt. For at kunne dette, er der optaget et lån, der skal afdrages med betalinger fra beboerne.

Det gælder for følgende afdelinger: 14, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 80 og 103.

Bor du i en  af disse afdelinger, vil du derfor på opkrævningen af din  boligafgift kunne se en post, der hedder tilbagekøbsklausul.

Du kan læse mere om hjemfaldspligten her (link – klik her).